گواهینامه SSL شخصی (DV SSL)

این نوع گواهینامه SSL از دامنه های IR پشتیبانی نمی کند.

Comodo Essential SSL

 • Comodo شرکت صادر کننده
 • Domain Validated نوع گواهی نامه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • دارد قابلیت تغییر دامین
 • ندارد SSL Wildcard
 • ندارد نوار سبز رنگ
 • دارد سازگاری با موبایل
 • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
 • دارد صدور آنی
 • ندارد نیاز به مستندات برای صدور

Comodo Essential Wildcard SSL

 • Comodo شرکت صادر کننده
 • Domain Validated نوع گواهی نامه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • دارد قابلیت تغییر دامین
 • دارد SSL Wildcard
 • ندارد نوار سبز رنگ
 • دارد سازگاری با موبایل
 • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
 • دارد صدور آنی
 • ندارد نیاز به مستندات برای صدور

Comodo Positive SSL

 • Comodo شرکت صادر کننده
 • Domain Validated نوع گواهی نامه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • دارد قابلیت تغییر دامین
 • ندارد SSL Wildcard
 • ندارد نوار سبز رنگ
 • دارد سازگاری با موبایل
 • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
 • دارد صدور آنی
 • ندارد نیاز به مستندات برای صدور

Comodo PositiveSSL Wildcard

 • Comodo شرکت صادر کننده
 • Domain Validated نوع گواهی نامه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • دارد قابلیت تغییر دامین
 • دارد SSL Wildcard
 • ندارد نوار سبز رنگ
 • دارد سازگاری با موبایل
 • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
 • دارد صدور آنی
 • ندارد نیاز به مستندات برای صدور

GeoTrust QuickSSL Premium

 • GeoTrust شرکت صادر کننده
 • Domain Validated نوع گواهی نامه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • ندارد قابلیت تغییر دامین
 • ندارد SSL Wildcard
 • ندارد نوار سبز رنگ
 • دارد سازگاری با موبایل
 • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
 • دارد صدور آنی
 • ندارد نیاز به مستندات برای صدور

RapidSSL Standard

 • RapidSSL شرکت صادر کننده
 • Domain Validated نوع گواهی نامه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • ندارد قابلیت تغییر دامین
 • ندارد SSL Wildcard
 • ندارد نوار سبز رنگ
 • دارد سازگاری با موبایل
 • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
 • دارد صدور آنی
 • ندارد نیاز به مستندات برای صدور

RapidSSL WildcardSSL

 • RapidSSL شرکت صادر کننده
 • Domain Validated نوع گواهی نامه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • ندارد قابلیت تغییر دامین
 • دارد SSL Wildcard
 • ندارد نوار سبز رنگ
 • دارد سازگاری با موبایل
 • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
 • دارد صدور آنی
 • ندارد نیاز به مستندات برای صدور

Thawte SSL 123

 • Thawte شرکت صادر کننده
 • Domain Validated نوع گواهی نامه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • ندارد قابلیت تغییر دامین
 • ندارد SSL Wildcard
 • ندارد نوار سبز رنگ
 • دارد سازگاری با موبایل
 • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
 • دارد صدور آنی
 • ندارد نیاز به مستندات برای صدور