هاست لینوکس حرفه ای خارج کشور

ULH 1

سرویس 1GB

مقدار فضا 1 گیکابایت

مقدار پهنای باند ماهیانه 10GB

PHP,MySql دارد

انتقال رایگان دارد

ULH 2

سرویس 2GB

مقدار فضا 2 گیکابایت

مقدار پهنای باند ماهیانه 30GB

PHP,MySql دارد

انتقال رایگان دارد

ULH 3

سرویس 3GB

مقدار فضا 3 گیکابایت

مقدار پهنای باند ماهیانه 40GB

PHP,MySql دارد

انتقال رایگان دارد

ULH 4

سرویس 4GB

مقدار فضا 4 گیکابایت

مقدار پهنای باند ماهیانه 50GB

PHP,MySql دارد

انتقال رایگان دارد

ULH 5

سرویس 5GB

مقدار فضا 5 گیکابایت

مقدار پهنای باند ماهیانه 60GB

PHP,MySql دارد

انتقال رایگان دارد